Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 grudzień 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 listopad 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 15 listopad 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 października 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 września 2011 r.

Załączniki
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2021.zip   531.462 KB
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadania polegającego na realizacji inwestycji przebudowy drogi.pdf   74.268 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Żabia Wola.pdf   79.381 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Żabia Wola.pdf   120.988 KB
Projekt uchwaływ sprawie uchylenia Uchwały Nr 38/IX/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 720.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola ? transza I ? etap III?.pdf   118.905 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiawolska.zip   3.220 MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola dz. nr ew. 49/1.zip   3.190 MB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.pdf   157.977 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żabia Wola.zip   3.202 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015?.pdf   417.488 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do 2018 roku?.pdf   87.645 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do 2018 roku.zip   959.697 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011.zip   1.323 MB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 sierpień 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 21 czerwiec 2011 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2010 rok..pdf   180.932 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2010 rok.pdf   86.665 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2020.pdf   120.131 KB
Załączniki do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2020.zip   423.252 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011.pdf   41.091 KB
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 720.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola ? transza I ? etap III?.pdf   115.509 KB
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.700.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.pdf   212.015 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 12/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.pdf   81.594 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf   80.691 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 maja 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 26 kwietnia 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 marca 2011 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 stycznia 2011 r.

Załączniki
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011.pdf   127.134 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Bartoszówka   1.333 MB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach administracyjnych.zip   2.796 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m Józefina gm.Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego   109.132 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.800.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola"   119.036 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020   82.529 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie.   83.473 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości diet radnych i członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.   83.182 KB
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.   81.118 KB