artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 grudzień 2011 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 listopad 2011 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 15 listopad 2011 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 października 2011 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 września 2011 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011.zipMB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do 2018 roku.zip960 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do 2018 roku?.pdf88 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015?.pdf417 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żabia Wola.zipMB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.pdf158 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola dz. nr ew. 49/1.zipMB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiawolska.zipMB
Projekt uchwaływ sprawie uchylenia Uchwały Nr 38/IX/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 720.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola ? transza I ? etap III?.pdf119 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Żabia Wola.pdf121 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Żabia Wola.pdf79 KB
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadania polegającego na realizacji inwestycji przebudowy drogi.pdf74 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2021.zip531 KB