główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK), należą:
sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i i nieleśne oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, ustalanie numeracji adresowej nieruchomości, prowadzenie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalena Kowalik

pokój nr 8
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19
m.kowalik@zabiawola.pl
 

Adam Pira
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
a.pira@zabiawola.pl

Zadania:
Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów
Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Anna Awsiukiewicz
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
a.awsiukiewicz@zabiawola.pl

Magda Lewandowska
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
m.lewandowska@zabiawola.pl
Zadania: 
Obsługa działań związanych z przygotowaniem dokumentów planistycznych,
Wydawanie wypisów i wyrysów,
Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego,
Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planów miejscowych lub ich zmianę,
Udostępnianie rejestrów do wglądu,
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych,
Udostępnianie wglądu do studium lub planu miejscowego,
Realizacja zadań dotyczących nadawania nazw ulicom oraz numeracji adresowej nieruchomości, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach nadania lub zmiany nazw ulicom, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek mieszkańców,
- oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi,
- przeprowadzania zmian w dotychczasowym oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi,
- prowadzenie ewidencji nazw ulic.
Współpraca przy opracowaniu prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
Przygotowanie do analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego,
Przygotowanie dokumentów w związku z wystąpieniem jednostek samorządowych o zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian do planu,
Udostępnianie dokumentacji archiwalnej i archiwizowanie akt w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania gruntami.

Adrian Gzula
inspektor

pokój nr 4,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26
a.gzula@zabiawola.pl 

Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień oraz prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- kontrolowanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, kontrola poprawności złożonych deklaracji, kontrola nieruchomości,
- wyszukiwanie nieruchomości dla których nie złożono deklaracji,
- kontrola właścicieli lub zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania i czystości i porządku oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomości,
- stała aktualizacja bazy danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola,
- nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy; 
- współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym,
-współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne,
- rozliczanie miesięczne firmy odbierającej odpady komunalne,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnianie na stronach internetowych informacji w zakresie prowadzonych spraw.
Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

Małgorzata Reszka
inspektor

tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36
m.reszka@zabiawola.pl

Zadania:
Koordynacja remontów prowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne,
Sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej stanowiącymi własność Gminy,
Wykonywanie zadań dotyczących utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
Koordynowanie zajęć zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wykonujących nieodpłatnie pracę społecznie użyteczną na terenie Gminy,
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekami na terenie Gminy,
Prowadzenie spraw związanych z podłączeniem się właścicieli budynków do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,
Opracowywanie programów oraz listy przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska wynikających z polityki ekologicznej państwa,
Wydawanie zezwoleń na usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie lub likwidację odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie postępowania administracyjnego o naruszenie przepisów ustawy o odpadach lub o nie  przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu,
Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz których wykorzystanie zostało zakończone.
Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
- prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków komunalnych na terenie gminy, a także wynajmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych   stanowiących mienie komunalne gminy.
- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wysokości czynszu i dodatków  mieszkaniowych.