główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o możliwości zgłoszenia uwag

Żabia Wola, dnia 30.07.2020 r.

 

INFORMACJA

o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabia Wola, będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP Skuły”.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach wpłynęła do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 29.07.2020 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: www.zabiawola.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej, na załączonym formularzu uwag, w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola lub listownie na adres– Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Zastępca Wójta 
/-/ Bohdan Nowosielski

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2018