główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza ustny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 o pow. 60,10 m2.

Żabia Wola, dnia 23.11.2006r


O g ł o s z e n i e

 
 
Wójt Gminy Żabia Wola ogłaszaustny konkurs ofert na najem dwóch lokali użytkowych w Żabiej Woli przy ul. Głównej5 o pow. 46.10m2 i 14.00m2z których można utworzyć jeden lokal o pow. 60.10 m2

 
Lokale te przeznaczonesą na działalność handlowo-usługową.

 
Warunkiem przystąpienia doprzetargu jest wpłacenie wadium w wysokości po 500.00zł za każdy lokal, którenależy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w dniu przetargu do godz.10-tej.

 
Stawka wywoławcza czynszu wynosibrutto 12.00zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Powyższa stawka nie obejmujekosztów zużycia energii elektrycznej, wody ,ogrzewania oraz usuwania odpadówzwiązanych z prowadzeniem działalności.

Koszty związane z adaptacją lokaludo zamierzonej działalności ponoszone przez najemcę nie będą zaliczone napoczet czynszu.

 

Przedstawienie ofert bezpośrednich – ustnych nastąpi wdniu 12 grudnia 2006r o godz. 1030 i11 00 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej.

 
Lokal można oglądać od 24.11.2006r z wyjątkiem sobót iniedziel po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy Barbarą Krasnowolskątel. 046 857 81 81.

 
Zastrzega się prawoodstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 


Wójt Gminy Żabia Wola

Halina Wawruch