główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz 568 ze zm.) oraz § 10 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Żabia Wola Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 712,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 56.583.681,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 712,00 zł, tj. do kwoty 56.501.781,56 zł;

2) dochody majątkowe wynoszą 81.900,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 63.540,24 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 64.252,24 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.456.448,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 63.540,24 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 64.252,24 zł, tj. do kwoty 56.455.030,02 zł;

2) wydatki majątkowe wynoszą 4.001.418,71 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka

 
U Z A S A D N I E N I E

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 712,00 zł – wg pisma znak:
WF-I.3111.17.19.2020.AJ.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniem zwoływania wspólnych posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy Żabia Wola Wójt Gminy korzysta z art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz 568 ze zm.) i dokonuje zmian wynikających z analizy wykonania budżetu, m.in. potrzeba dostosowania planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Żabai Wola, przeniesieniem wygenerowanych oszczędności z dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników na usługi w Urzędzie Gminy Żabia Wola oraz zabezpieczeniem środków na zlecenie prowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiekcie infrastruktury sportowej w m. Bartoszówka.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.