główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 1 grudnia 2014 r.

 Sprawozdanie
z I Sesja Rady Gminy Żabia Wola
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

     I Sesja Rady Gminy Żabia Wola zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122, z późn. zm.), odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 1. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli – Ewa Grzywna;
 2. Wójt Gminy - Halina Wawruch;
 3. Sekretarz Gminy – Zofia Owczarek;
 4. Skarbnik Gminy – Marlena Górniewska;
 5. Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli – Danuta Wiczuk-Nowajczyk;
 6. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej- Halina Krajewska;
 7. Kierownik USC- Krystyna Grabowska;
 8. Kierownik GOPS – Teresa Fabiszewska;
 9. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych- Justyna Wodnicka-Żuk;
 10. Dyrektorzy szkół;
 11. Sołtysi;
 12. Goście

Obrady otworzył Radny Senior - Pan Stanisław Folwarski, który przewodniczył do chwili wyboru Przewodniczącego Rady - Pana Romana Olczaka.


Rada przyjęła następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.


W wyniku przeprowadzonej debaty Rada podjęła następujące uchwały:

 • UCHWAŁA NR 1/I/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola;
 • UCHWAŁA NR 2/I/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola;
 • UCHWAŁA NR 3/I/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola;


Pełna treść uchwał podjętych w dniu 1 grudnia 2014 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i prezentowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod hasłem „Uchwały”.

Protokół z Sesji Rady Gminy, wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady Gminy pok. nr 3 - budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3.