główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 30 czerwca 2020 r.

Żabia Wola, dnia 23.06.2020 r.

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. W sali obrad będą obecni tylko: przewodniczący rady, oraz dwoje pracowników obsługi. Wszyscy radni, oraz pozostali uczestnicy będą obradować zdalnie przy wykorzystaniu systemu  wideokonferencyjnego.

 

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW (W TYM SOŁTYSÓW) W SESJI:

Sesja będzie transmitowana na żywo, tak jak dotychczas.

http://stream.e-poltel.pl/ug_zabia_wola_live.html

Mieszkańcy oraz sołtysi będą mogli słuchać na bieżąco wystąpień radnych i śledzić wyniki głosowań.

W związku ze znaczącymi utrudnieniami w uczestnictwie w obradach został uruchomiony specjalny adres e-mail: sesja.zdalna@zabiawola.pl, na który można przesyłać swoje uwagi/ zapytania podczas trwania obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Żabia Wola;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji projektu Spółki Pleograf Studios Ltd z siedzibą w Londynie dotyczącego budowy Kompleksu Studia Filmowego i Telewizyjnego na terenie Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (obszar XIId);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie;
 11. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 12. Interpelacje i zapytania radnych;
 13. Informacje Przewodniczącego Rady;
 14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 15. Wolne wnioski i informacje;
 16. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Filipowicz