główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 16 grudzień 2014 r.

Załączniki:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 81/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip 283 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2014.zip 327 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.pdf 32 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 25/XXVI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.658.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf 316 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 56/XXXVIII/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola".pdf 314 KB
Projekt uchwały w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie.pdf 91 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.pdf 79 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2015 roku.pdf 78 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola.zip MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia Wola Pani Haliny Wawruch.pdf 136 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf 77 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.pdf 206 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 październik 2014 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 23 września 2014 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2014.zip MB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip 333 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Józefina gm. Żabia Wola.pdf 129 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Józefina gm. Żabia Wola.pdf 131 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola.pdf 130 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.pdf 218 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 /XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola.pdf 356 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.pdf 356 KB
Projekt uchwały zmieniającej 56/XXXVIII/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola".pdf 298 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 6 sierpnia 2014 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 17 czerwca 2014 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2013 rok.pdf 123 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2013 rok.pdf 201 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2014.pdf 208 KB
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.pdf 143 KB
Projekt uchwały w sprawie : ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.pdf 192 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.pdf 191 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.pdf 134 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.pdf 132 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25marca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zalesie w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.pdf 250 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 20/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 1) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.pdf 252 KB