główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia

Karolina Ryjak
inspektor

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 23,
tel. (46) 858 27 23
k.ryjak@zabiawola.pl

Zadania:

 • Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
 • Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów;
 • Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania;
 • Współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów sanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich;
 • Przygotowanie opinii w sprawie możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego;
 • Przekazanie właściwemu miejscowo wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego;
 • Współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z dziedziny rolnictwa w zakresie ustalonym przez GUS;
 • Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Udzielanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Żabia Wola;
 • Obsługa informacyjno - konsultacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości;
 • Obsługa systemu CEIDG w zakresie przekazywania informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach oraz uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej, a także aktualizowanych informacji przekazywanych do CEIDG;
 • Archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w formie papierowej oraz dokumentacji z nimi związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu;
 • Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 • Wykonywanie zadań z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, m.in. sprawy:
  a) czasowego lub stałego odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
  b) rozporządzanie zwierzęciem, odebranym z powodu rażącego zaniedbania go lub okrutnego traktowania, po jego przejściu na własność Gminy,
  c) przygotowanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  d) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i ich odławiania.
 • Współpraca z Izbami lekarsko – weterynaryjnymi oraz Inspekcją Weterynaryjną oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym;
 • Prowadzenie spraw dotyczących działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostek w Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na terenie Gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę;
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczących:
  a) usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy,
  b) zwalczania chorób zakaźnych,
 • Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy;
 • Koordynacja programu promocji zdrowia i współdziałanie z innymi jednostkami i osobami w tym zakresie;
 • Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy;
 • Współpraca z innymi jednostkami w realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wynikającymi z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji samorządowych placówek Służby Zdrowia.