główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego


 

Zadania:

 • prowadzenie spraw w zakresie zadań gminy w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach oraz współdziałanie z organami wojskowymi;
 • realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustaw o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym;
 • wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na terenie gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostek w Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na terenie gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę;
 • obliczanie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze na terenie gminy;
 • wykonywanie bieżących zadań Punktu Kontaktowego HNS powołanego w celu zapewnienia wsparcia Sojuszniczym Siłom Zbrojnym w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, wykonującym zadania lub przemieszczającym się na terenie Gminy Żabia Wola;
 • nadzorowanie utrzymywania porządku i czystości na terenie wokół budynku Urzędu Gminy, Domu Kultury, Ośrodka Zdrowia oraz przystanków PKS w Żabiej Woli;
 • zlecanie drobnych napraw w w/w budynkach robotnikom gospodarczym;
 • nadzorowanie bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń stanowiących wyposażenie wewnątrz i na zewnątrz budynków będących w zarządzie Gminy, w tym nadzorowanie pieców centralnego ogrzewania;
 • nadzór nad odśnieżaniem posesji przed budynkami: Urzędu Gminy, Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Zdrowia oraz przystanków PKS w Żabiej Woli i chodników;
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
 • wykonywanie zadań dotyczących utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administrowanych przez Gminę;
 • sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej stanowiącymi własność Gminy;
 • sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 • planowanie zajęć i zapewnienie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz osobami wykonującymi pracę społecznie użyteczną na terenie Gminy, zgodnie z orzeczeniem Sądu.