główna zawartość
artykuł nr 1

Główny Specjalista ds. Rozwoju

Elena Niedźwiecka
pok. nr 6,

tel. (46) 858 27 00, wewn. 38
tel. (46) 858 27 38,
e.niedzwiecka@zabiawola.pl

Zadania:

 • uczestniczenie w kluczowych dla strategii spotkaniach z wykonawcami.
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji działań informacyjno-promocyjnych, wdrażanie strategii i projektów w ramach strategii.
 • bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów twardych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie inicjowanych projektów.
 • przechowywanie dokumentów związanych z realizacją strategii w tym wniosku o dofinansowanie realizacji Projektów wraz z ich wszystkimi wersjami wynikającymi z aktualizacji wniosku aplikacyjnego, umowę o dofinansowanie Projektu, prowadzoną korespondencję w ramach Projektów.
 • raportowanie do Wójta o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o problemach w osiągnięciu produktów i rezultatów projektu, problemach związanych z pracą personelu i wykonawcami Projektu oraz przygotowywanie scenariuszy działań naprawczych.
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie (dokonuje analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, planuje działania zapobiegawcze, wdraża plany minimalizacji ryzyka).
 • informowanie Wójta o nienależytym wypełnianiu zadań przez podległych członków.
 • organizowanie cyklicznych spotkań operacyjnych z Wójtem, w tym odpowiada za planowanie pracy oraz jej rozliczanie.
 • udostępnianie personelowi Urzędu aktualnych wytycznych realizacji projektów.
 • rozstrzyganie (po uzgodnieniu z Wójtem) ewentualnych sporów.
 • współpraca z kierownikami referatów oraz przekazywanie wymaganych informacji.
 • uzgadnianie z Wójtem projektów umów oraz ich zatwierdzanie i podpisywanie.
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy osób zaangażowanych w realizację strategii na poziomie całego Urzędu.