artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25.05.2023 r.

Żabia Wola, dnia 25.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Żabia Wola

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./, a także w związku z § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 poz. 1839/ oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735/,

zawiadamia się,

że w dniu 25.05.2023r. została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Mazowieckie Pola w miejscowości Jastrzębnik i Żelechów, gmina Żabia Wola”.

 

  Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli w godzinach pracy tj. w poniedziałki w godzinach 800 – 1700 , wtorek, środa, czwartek w godzinach 800 – 1600, w piątek w godzinach 800 – 1500.

Zastępca Wójta
Gminy Żabia Wola

Bohdan Nowosielski