artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.03.2023 r.

Żabia Wola, dn. 08.03.2023r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Osowiec (Obszar I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz Uchwały Nr 18/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  obejmującego miejscowość Osowiec w granicach administracyjnych, zmienionej Uchwałą Nr 52/XXXVII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2021r., zmienionej kolejno Uchwałą Nr 11/L/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 lutego 2022r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Osowiec (Obszar I) o pow. około 4,87ha tj. działki nr ew. 87/71, 124/1, 124/2, 123, 762/31, 332 oraz fragmenty działek 89/2, 87/69, 762/1, 762/27, 334, 88 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2023 roku do 7 kwietnia 2023 roku poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w sali przy ulicy Zielonej Żabki 5 w miejscowości Żabia Wola w dniach pracy Urzędu w godz. od 9:00 do 15:00, telefonicznie pod nr tel. 46 858 27 19 lub mailowo pod adresem: urzad@zabiawola.pl;

- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 27 marca 2023r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali przy ulicy Zielonej Żabki 5 w miejscowości Żabia Wola.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rok o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w następujących formach:

  • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli,
    ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
  • ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

Piotr Rybka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)  Administratorem Państwa danych jest Gmina Żabia Wola reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, email: urzad@zabiawola.pl, tel: +48 46 858 27 00)
2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zabiawola.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (26 lat) na Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiedniej zgody, do momentu jej cofnięcia.
6)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt.3;
10)  Państwa dane zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak pracownia urbanistyczno-projektowa, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.