artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13 lipca 2020 r.

Żabia Wola, dnia 13.07.2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwały Nr 36/XXV/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola. Zmiana Studium obejmuje teren położony w miejscowości Grzegorzewice.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski do zmiany Studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3
w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że Gmina Żabia Wola, przystępuje do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
  2. ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl

Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

Piotr Rybka