artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 września 2022 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ZARZĄDZENIE Nr 89/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 września 2022 r.

Wzory dokumentów