artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 25 stycznia 2023 r.

LXI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 25 stycznia 2023 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
  3a) Informacja dotycząca Krajowego Planu Strategicznego (KPS) w obszarze Rolnictwo;
  3b) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;
  3c) Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040;
 4. Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych za rok 2022;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu;
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 99/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartoszówka;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 12. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 13. Interpelacje i zapytania radnych;
 14. Informacje Przewodniczącego Rady;
 15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 16. Wolne wnioski i informacje;
 17. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z LXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 25 stycznia 2023 r.
oraz imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Żabia Wola

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 1/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;MB
UCHWAŁA Nr 2/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037;MB
UCHWAŁA Nr 3/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola238 KB
UCHWAŁA Nr 4/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;129 KB
UCHWAŁA Nr 5/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu;225 KB
UCHWAŁA Nr 6/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały Nr 99/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;159 KB
UCHWAŁA Nr 7/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartoszówka;197 KB
UCHWAŁA Nr 8/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławów;385 KB
UCHWAŁA Nr 9/LXI/2023 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;277 KB