artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujących fragmenty miejscowości Żabia Wola – Obszar I i Obszar III