artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 10 stycznia 2023 r
.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka