artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 9 listopada 2022 r.

LVIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 listopada 2022 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Informacja Rzecznika ds. osób niepełnosprawnych w Gminie Żabia Wola;
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2021/2022;

5a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022 ;
5b. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037;
5c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
5d. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny;
5e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Domu Kultury w Żabiej Woli;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica Dobra (obszar XXVIb-2); punkt zdjęty z porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Żabia Wola od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W ul. Chełmońskiego w Żelechowie od odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy Żabia Wola;
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych;
 6. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 7. Interpelacje i zapytania radnych;
 8. Informacje Przewodniczącego Rady;
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 10. Wolne wnioski i informacje;
 11. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z LVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 9 listopada 2022 r.
oraz imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Żabia Wola

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 85/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022MB
UCHWAŁA Nr 86/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037524 KB
UCHWAŁA Nr 87/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień́ z podatku od nieruchomości117 KB
UCHWAŁA Nr 88/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny107 KB
UCHWAŁA Nr 89/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych150 KB
UCHWAŁA Nr 90/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia filii Domu Kultury w Żabiej Woli110 KB
UCHWAŁA Nr 91/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli113 KB
UCHWAŁA Nr 92/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Żabia Wola od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W ul. Chełmońskiego w Żelechowie od odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy Żabia Wola.150 KB