artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 22 lutego 2022 r.

 

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2, art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz. 1737) oraz Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 1/XXXIII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzór deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do  zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzór oświadczenia rodziców dziecka o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w danej placówce w brzmieniu jak Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Ustala się wzór oświadczenia rodziców dziecka, o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia Wola i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania,  w brzmieniu jak Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5.

Ustala się wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata w brzmieniu jak Załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 6.

Ustala się wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka w brzmieniu jak Załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 7.

Ustala się wzór oświadczenia o zatrudnieniu/nauce w trybie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów (lub samotnego rodzica) w brzmieniu jak Załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 8.

Ustala się wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz o wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości na osobę w rodzinie kandydata w brzmieniu jak Załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 9.

Ustala się wzór Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego zakwalifikowało się do przyjęcia w brzmieniu jak Załącznik Nr 9 do zarządzenia.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola.

§ 11.

Wymaganą ochronę bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w zakresie całego procesu rekrutacji, w tym bezpieczeństwa użytego do przetwarzania danych we wnioskach składanych przez kandydatów, powierza się dyrektorom placówek oświatowych organizujących rekrutację 2022/2023 z wykorzystaniem posiadanych środków technicznych i metod organizacyjnych adekwatnych do wymagań RODO.

§ 12.

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.


§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Wójt
Gminy Żabia Wola


/-/ Piotr Rybka