artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 89/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2022
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 8 września 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie w okresie od 5 października do 15 grudnia 2022 r. realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.

 

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta
/-/ Bohdan Nowosielski