artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 29 kwietnia  2021 r.

w sprawie: Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 3 pkt. 1, art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz na podstawie podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola, zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§2

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Żabia Wola.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

/-/

Piotr Rybka