artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2021
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żabia Wola stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Żabia Wola stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żabia Wiola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

 /-/ Piotr Rybka