artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR  15/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 14 lutego 2020 r.

 

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 3/V/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jak  Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór oświadczenia rodziców dziecka o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w danej placówce w brzmieniu jak Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustalam wzór oświadczenia rodziców dziecka, o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia Wola i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania,  w brzmieniu jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustalam wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata w brzmieniu jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustalam wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka w brzmieniu jak Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Ustalam wzór oświadczenia o zatrudnieniu/nauce w trybie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów (lub samotnego rodzica) w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka