artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 17 stycznia 2020 r
.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia w zakresie rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka