artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 25 stycznia 2023 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023MB
Projekt uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2022-203711 MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartoszówka276 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartoszówka383 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartoszówka193 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 99/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023159 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu214 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.128 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola234 KB