artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r.

 

Żabia Wola, dnia 17.05.2023 r.

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok;
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2022-2040;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola przeprowadzenia kontroli;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Osowiec - obszar I;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bolesławek gm. Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Grzegorzewice w zakresie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2023 rok;
 13. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 14. Interpelacje i zapytania radnych;
 15. Informacje Przewodniczącego Rady;
 16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Filipowicz

Projekty uchwał włączone w porządek obrad