artykuł nr 1

Sprawozdanie z LVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 9 listopada 2022 r.

Sprawozdanie
z LVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola 
w dniu 9 listopada 2022 r.

LVIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 listopada 2022 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola 
- Pani Anna Filipowicz.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Informacja Rzecznika ds. osób niepełnosprawnych w Gminie Żabia Wola;
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2021/2022;

5a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022 ;
5b. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037;
5c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
5d. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
5e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Domu Kultury w Żabiej Woli;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica Dobra (obszar XXVIb-2); punkt zdjęty z porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Żabia Wola od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W ul. Chełmońskiego w Żelechowie od odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy Żabia Wola;
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych;
 6. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 7. Interpelacje i zapytania radnych;
 8. Informacje Przewodniczącego Rady;
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 10. Wolne wnioski i informacje;
 11. Zakończenie obrad.

Rada podjęła następujące uchwały:

- UCHWAŁA Nr 85/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022;
- UCHWAŁA Nr 86/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037;
- UCHWAŁA Nr 87/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień́ z podatku od nieruchomości;
- UCHWAŁA Nr 88/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny;
- UCHWAŁA Nr 89/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- UCHWAŁA Nr 90/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia filii Domu Kultury w Żabiej Woli;
- UCHWAŁA Nr 91/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli;
- UCHWAŁA Nr 92/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Żabia Wola od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W  ul. Chełmońskiego w Żelechowie od odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy Żabia Wola.

Pełna treść uchwał podjętych w dniu 9 listopada 2022 r. prezentowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod hasłem "Uchwały"

Sesja Rady Gminy Żabia Wola w dniu 9 listopada 2022 r. - nagranie