artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2022 r.

Żabia Wola, dnia 23.11.2022 r.

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2023 -2028;
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 78/LVI/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji;
 12. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 13. Interpelacje i zapytania radnych;
 14. Informacje Przewodniczącego Rady;
 15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 16. Wolne wnioski i informacje;
 17. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Filipowicz