artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 21 marca 2023 r.

Żabia Wola, dnia 15.03.2023 r.

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 10.00 w filii Domu Kultury w Żelechowie (ul. Chełmońskiego 21, Żelechów).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 r.;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040;
 6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa;
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Żabia Wola;
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola, Przeszkoda i Siestrzeń;
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Letniej w miejscowości Żelechów;
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec (ul. Czarnego Bzu);
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolesławek (ul. Leśnych Ptaków);
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej;
 14. Stanowisko w sprawie proponowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej;
 15. Analiza funkcjonowania Ośrodka Zdrowia i dyskusja na temat weryfikacji czynszu ze względu na niewywiązanie się najemcy z deklarowanego rozszerzenia usług;
 16. Pozyskiwanie inwestorów instytucjonalnych i rozwój stref przemysłowych;
 17. Omówienie możliwości przebudowy ul. Bażanta w miejscowości Zaręby;
 18. Sprawozdanie z rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie wniosków złożonych przez Mieszkańców, planowana rozbudowa;
 19. Potrzeby remontowe na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli;
 20. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 21. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Anna Filipowicz