artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 15 marca 2023 r.

Żabia Wola, 10.03.2023 r.

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 16.00 w filii Domu Kultury w Żelechowie (Żelechów, ul. Chełmońskiego 21).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2023-2025;
 3. Sprawozdanie z działalności CUS za 2022 rok;
 4. Kiermasz świąteczny i spotkanie z mieszkańcami (plany);
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok;
 6. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 3/LXI/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach;
 7. Raport nt. funkcjonowania żłobka w 2022 roku (w tym rozliczenia finansowe);
 8. Ochrona zdrowia (analiza obecnego stanu opieki zdrowotnej i plany zapewnienia dostępu do specjalistów na terenie gminy, edukacja zdrowotna, profilaktyka, promocja zdrowego tryby życia, stan techniczny obiektów dotyczących opieki zdrowotnej i pomocy społecznej);
 9. Zakres rehabilitacji w ośrodku zdrowia w Żabiej Woli (kontrakt na świadczenia – zabezpieczenie zabiegów dla mieszkańców), działanie w okresie pandemii;
 10. Zapytania, wolne wnioski;
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Magdalena Radomińska