artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 22 listopada 2022 r.

Żabia Wola, dnia 15.11.2022 r.

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 900 w sali Klubu Senior+ w Żelechowie (Żelechów, ul. Chełmońskiego 21).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Żelechów
  (ul. Porcelanowa i ul. Lotosowa);
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia  Wola;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;
 5. Planowanie przestrzenne – planowanie prac;
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie poparcia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie w sprawie naprawy „UCHWAŁY NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2022 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”;
 7. Omówienie wniosku Stowarzyszenia Żabiowolska Rada dla Przyszłości, dotyczącego ustanowienia pomnikami przyrody trzech dębów we wsi Słubica Dobra przy ulicy Granicznej oraz zajęcie stanowiska w celu zlecenia przygotowania uchwały Rady Gminy w rzeczonej kwestii;
 8. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 9. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Anna Filipowicz