artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 20 września 2022 r.

Żabia Wola, dnia 13.09.2022 r.

 

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu
20 września 2022 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa gat. wierzba  o obwodzie pnia 325 cm, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Gila w miejscowości Zaręby;
 3.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Grzymek
  (ul. Słonecznikowa), Musuły (ul. Relaksowa), Żabia Wola (ul. Platynowa) oraz Skuły (ul. Herbaciana);
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Żelechów (ul. Kręta);
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Żelechów (ul. Lucerny);
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Osowiec (ul. Olszowa);
 7. Stanowisko Rady w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Żabia Wola działki drogowej, położonej w m. Ojrzanów nr ew. 197/2;
 8. Stanowisko Rady w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Żabia Wola działki drogowej, położonej w m. Kaleń Towarzystwo nr ew. 147/2;
 9. Stanowisko Rady w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Żabia Wola udziału w wielkości 990/32670 części w działkach drogowych położonych w m. Osowiec nr ew. 402, 408, 429, 430, 435 i 421;
 10. Stanowisko Rady w sprawie wykupienia na własność gminy działek drogowych położonych w m. Rumianka
  nr ew. 18/7 i 18/8 o łącznej pow. 0.0064ha za kwotę 10zł za metr kwadratowy;
 11. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 57/LIV/2022 Rady Gminy Żabia Wola
  z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu ratowniczym;
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola;
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola;
 14. Internet na terenie Gminy;
 15. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Anna Filipowicz