artykuł nr 1

Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Żabia Wola, 18.11.2004r.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY W ŻABIEJ WOLI

o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennegoZgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 30 listopada 2004 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dotyczącej terenu wsi Osowiec w granicach administracyjnych.


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
Halina Wawruch

artykuł nr 2

Program Ochrony Środowiska i Plan gospodarki...

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2004r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola.

                                                                                                 Żabia Wola 2004-07-20                                                         WÓJT GMINY ŻABIA WOLA                                                 z siedzibą w Żabiej Woli ul. Główna 3
  Zawiadamia że, przeznaczył do sprzedaży zabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne gminy Żabia Wola.

Numer ewidencyjny: 34
Powierzchnia: 0,56ha
Księga Wieczysta: 6536
Wartość nieruchomości: wg szacunku rzeczoznawcy 370 000 zł
Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna M w dalszej części w terenie rolnym R2
Położenie nieruchomości: Słubica Dobra
Nieruchomość zbywana będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Termin przetargu podany zostanie w odrębnym ogłoszeniu.                                                                                                Wójt Gminy                                                                                             Halina Wawruch
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

                                                                                           Żabia Wola,dn.02.07.2004 r.                                                          O G Ł O S Z E N I Eo przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwały nr 38/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola w odniesieniu do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 położonej w miejscowości Bartoszówka z proponowanym przeznaczeniem pod teren rolny, zabudowę mieszkaniową oraz pod powierzchniową eksploatację.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w terminie do dnia 6 sierpnia 2004 roku.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                                        WÓJT GMINY ŻABIA WOLA                                                                                         Halina Wawruch