artykuł nr 1

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5...

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 50/II/2017 z dnia 14.02.2017 r.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia z dnia...

o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
artykuł nr 3

Postanowienie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 46/1 położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

w sprawie dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 46/1 o pow.2,2321 ha,w trybie art.97 ust.3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żelechów z wyłączeniem Obszaru 1D-2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola