artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola z podłączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki - I Etap
artykuł nr 2

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i...

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg wraz z odpowiedziami na skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r., znak: DLI.III.6621.130.2016.KS.52, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 280/II/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK
artykuł nr 3

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i...

o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia, na podstawie art. 154 kpa, decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r., znak: DLI.III.6621.130.2016.KS.52, uchylającego w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 280/II/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK
artykuł nr 4

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i...

dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy; Zadanie I - Radziejowice - Przeszkoda od km 420+100 do km 430+000”.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

dot. wystąpienia do PPIS o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola- II etap”