artykuł nr 1

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 5205/2016 z dnia...

w sprawie nabycia przez powiat grodziski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej nr 38501 ul. Żelechowską w miejscowości Siestrzeń w gm. Żabia Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0029-Siestrzeń jako dz. ew. 191/1 o powierzchni 0,99 ha.
artykuł nr 2

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 5204/2016 z dnia...

w sprawie nabycia przez powiat grodziski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej nr 38501 w miejscowości Siestrzeń w gm. Żabia Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0029-Siestrzeń jako dz. ew. 76/1 o powierzchni 1,60 ha.
artykuł nr 3

Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu...

dot. projektu rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy; Zadania II Przeszkoda-Paszków od km 430+000 do km 441+621,21
artykuł nr 4

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1...

Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w tracie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy - Zadanie I - Radziejowice - Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000"
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 02...

podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr 75/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)