artykuł nr 1

Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/

Wymagane dokumenty:

1. W celu ustalenia numerów porządkowych:
a)  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
b)  Załącznik graficzny obrazujący usytuowanie istniejącego budynku, dla którego ma być ustalony numer porządkowy
c)  Załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
2. W celu wydania zaświadczenia o numerze porządkowym:
a)  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

b)  Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Terminy odpowiedzi:
- zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego – do 1 miesiąca,
- zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni,
 
Tryb odwoławczy:
- ustalanie numeru porządkowego –przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,
- zaświadczenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia
 
Uwagi:
1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
2.   Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wskaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3.   Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/ władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowy umieszcza się również na ogrodzeniu.
4.   Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 
Podstawa prawna:
1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
2.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125.)
3.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)
4.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).
 
Wymagane załączniki:
1.   Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego – druk
2.   Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym – druk.