artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 2081)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. 2018 poz. 2096)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 1044 )


II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek
 • przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane o których mowa w art. 62a ust. 1 pkt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 4 egzemplarze,
 • zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji o planowanym przedsięwzięciu,
 • poświadczona kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich – 1 egzemplarz,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust.1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 4 egzemplarze,
 • zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w wysokości 205 zł

III. OPŁATY

 • 205 zł - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 KPA, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa,
 • jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego zwolnione są od opłat.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli

VI. INFORMACJA
Pokój nr 8 - I piętro.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. UWAGI

 • Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1  i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się z zapytaniem odnośnie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji może zwrócić się z zapytaniem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.