artykuł nr 1

Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z póżn. zm)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Postępowanie prowadzone z urzędu.

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie do 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu lub zmian w planie.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA
Pokój nr 8 - I piętro.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI
Nie dotyczy