artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami

 PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2015, poz. 460 z późniejszymi zmianami),
3. Uchwała Nr 112/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych,

I WYMAGANE DOKUMENTY
1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem.

II TERMIN ODPOWIEDZI

Rozpatrzenie wniosku do 30 dni

III MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3

IV INFORMACJA
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Żabiej Woli ul. Wiejska 2f (I piętro pok. 1)

V TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola.