artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

PODSTAWA PRAWNA
1.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami).
2.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2015, poz. 460 z późniejszymi zmianami)
3.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami).
4.   Uchwała Nr 112/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych,

I WYMAGANE DOKUMENTY
1.   Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 odcinka z podaniem jego wymiarów i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem planowanej do zajęcia powierzchni pasa drogowego.
2.   W przypadku prowadzenia robót etapami- harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
3.   Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót- jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
4. Potwierdzenie zgłoszenia na budowę lub pozwolenie na budowę.
5.
Opinia ZUD z mapą (załącznik opinii),
6. 
Zezwolenie na umieszczenie obiektu (urządzenia) w pasie drogowym,
7. Pełnomocnictwo od inwestora do reprezentowania w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego.

II TERMIN ODPOWIEDZI
Rozpatrzenie wniosku do 30 dni

III MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3

IV INFORMACJA
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Żabiej Woli ul. Wiejska 2f (I piętro pok. 1)

V TRYB ODWOŁAWCZY

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola.