artykuł nr 1

Podział nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:
Dział III Rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004r.,Nr 268 poz. 2663).


I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o  podział nieruchomości.

2. Załączniki:

Dla uzyskania pozytywnej opinii o zgodności z planem miejscowym /postanowienie/
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości
- wstępny projekt podziału sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej /2 egz./ z wyjątkiem przypadków, gdy podział nieruchomości ma być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego
 

II. Po uzyskaniu pozytywnej opinii:
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości
- wykaz zmian gruntowych
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej
- mapy z projektem podziału

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola odpowiednio:

- od postanowienia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania

- od decyzji w terminie 14 dni  od  dnia doręczenia  stronie.

VI. UWAGI
Wniosek składa właściciel nieruchomości (dotyczy osób fizycznych). Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia nieruchomości sąsiednich, granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Żabia Wola.

 

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, której podział powoduje podział budynku, granice projektowanych działek powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego granice projektowanych działek powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.