artykuł nr 1

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia  24.09. 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zmianami)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty lub paszport. Dla cudzoziemca: paszport oraz karta pobytu (jeżeli cudzoziemiec takową posiada), a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  • Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
pokój nr 1

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

BRAK