artykuł nr 1

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenieimprezy masowejPODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. obezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 909)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia naprzeprowadzenie imprezy masowej
(do pobrania poniżej)

Wymaganezałączniki:
(zgodnie z art. 7. 1. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)

1. Opinia Komendanta Policji.
2. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego.
5. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzonaimpreza,
zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia irozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdówsłużb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody dopicia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów,przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osóbna
imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz orozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

6. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia gouczestnikom
imprezy masowej,
7. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobieudostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
8. Pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych orazwarunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniuimprezy,
9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lubinnego
miejscowego zagrożenia.
10. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkodywyrządzone
uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.
11. Informację o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebieguimprezy (dotyczy stadionów znajdujących się w wykazie Wojewody, na którychutrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz idźwięk jest obowiązkowe).

II. OPŁATY
opłata za decyzję - 82,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

IV.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria UrzęduGminy w Żabiej Woli, pok. nr 5.

V. INFORMACJA

Pokój nr 5 – parter, podinspektor Ewelina Stasiak
– Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Promocji Gminy,
tel. (0 46) 857 81 81, nr wewnętrzny 33

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się doSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta GminyŻabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

Organizację imprez masowychreguluje ustawa z 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 909) obezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z art. 8 wymienionej ustawyorganizator powinien uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzjiadministracyjnej. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dniprzed planowanym terminem jej rozpoczęcia, zobowiązany jest wystąpić doWójta Gminy Żabia Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenieimprezy masowej.

 

Załączniki:
Wniosek + informacja82 KB