artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wycinka drzew według nowych zasad

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

W myśl przepisów należy zgłosić wycinkę drzew których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają:

- 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
- 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
- 50 cm - dla pozostałych gatunków.

Nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni publicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- oznaczenie nieruchomości (np. numer działki i obrębu), z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa, mapa może być wykonana odręcznie, jednak powinna umożliwiać zlokalizowanie drzewa na danym terenie.

Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Po otrzymaniu zgłoszenia urząd w ciągu 21 dni dokona oględzin. Następnie w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i grożą za to kary pieniężne.

-----------------------------------------------------------------------------------------

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest władający nieruchomością, powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • Tytuł prawny władania nieruchomością;
 • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 1,30 m od poziomu gruntu, w przypadku krzewów należy podać wielkość powierzchni, z której krzewy zostaną usunięte;
 • Dane dotyczące przeznaczenia terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
 • Przyczynę i termin uschnięcia.

Pozwolenia nie wymaga usuwanie:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

III. OPŁATY:

 • opłatę za usunięcie drzew (w przypadku gdy nie przysługuje zwolnienie ustawowe) ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa,
 • nie podlega opłacie skarbowej.

Nie pobiera się opłat za usuwanie drzew:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni
  do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • 30 dni
 • w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

V. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola.

VI. INFORMACJA:
Pokój 8 - I piętro.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola.

VIII. UWAGI:
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Wszelkich informacji udziela oraz sprawy załatwia p. Adam Pira, pok. nr 8, tel. (46) 857 81 81, wew. 19, 29.