artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz.1186 z późn. zm.);
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola;
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000);

WYMAGANE DOKUMENTY, OPŁATY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej: 17,00 zł

Opłatę można wnieść w kasie w urzędzie gminy lub przelewem na konto nr:
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Tel. 46 858 27 00, e-mail: urzad@zabiawola.pl
Złożenie - Kancelaria, na parterze budynku - pokój nr 3
Odbiór – na pierwszym piętrze budynku – pokój nr 8

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek – czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 30 dni.
Odbiór wypisy i wyrysu – osobiście w pokoju nr 8 bądź pocztą na wskazany adres.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.