artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1397 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. Nr poz.2096 ze zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY
Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Do wglądu:
- dowód osobisty
- aktualny tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczeń „o braku zameldowania” oraz „o ilości osób zameldowanych w lokalu”)


II. OPŁATY
17,00 zł

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - INFORMACJA
Pokój nr 1.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VI. UWAGI

Zaświadczenie o zameldowaniu osoba zainteresowana załatwia osobiście.
W przypadku załatwiania przez inną osobę, zainteresowany na wniosku o wydanie zaświadczenia winien upoważnić ją do odbioru tego zaświadczenia, podając jej imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego.