artykuł nr 1

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja...

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338, 23.12.2003 ze zm.i ze sprost.) - dla wyroków orzekających rozwód wydanych w państwach UE.(art. 37 i 39).
artykuł nr 2

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego...

Podstawa prawna: art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późniejszymi zmianami) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).